browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

REGULAMIN

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI RAKIET ŚNIEŻNYCH

 1. Przedmiotem wypożyczenia jest para rakiet śnieżnych z kijami lub same rakiety
 2. Rakiety wypożyczane są na podstawie umowy wypożyczenia
 3. Rakiety wypożyczone będą po okazaniu dokumentu tożsamości. Dokument taki musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby wynajmującej
 4. Opłaty za wypożyczenie rakiet i kijków określa cennik
 5. Opłatę uiszcza się przed pobraniem sprzętu
 6. Opłat pobierana jest za każdą dobę wypożyczenia
 7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu lub jego utratę, do wysokości jego wartości zapisanej w Umowie Wypożyczenia
 8. Klient wypożyczający sprzęt wpłaca kaucję
 9. Kaucja podlega zwrotowi po zwróceniu sprzętu w uzgodnionym terminie i takim stanie technicznym, w jakim został on wypożyczony
 1. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia właściwości eksploatacyjnych sprzętu wtedy, gdy: sprzęt zostanie utracony; sprzęt zostanie zdekompletowany; sprzęt zostanie zniszczony lub uszkodzony;
 2. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na uregulowanie kary umownej wtedy, gdy nie zostanie dotrzymany uzgodniony termin zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 3. Techniczny stan wypożyczonego sprzętu opisany zostaje w Umowie Wypożyczenia.
 4. Klient może wcześniej zarezerwować wybrany sprzęt. Rezerwacja zostaje przyjęta, o ile zaistnieje możliwość jej realizacji.

 

Powrót do strony wypożyczalni